Regulamin

Regulamin

I. Definicje:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm. )

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://www.parkingi-pyrzowice.pl/;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://www.parkinig-pyrzowice.pl/, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia. Właścicielem Sklepu jest firma Jerzy Lubczyk F.U.H. , PYRZOWICE UL. RÓWNOLEGŁA 3, 42-625 OŻAROWICE , NIP 645-213-43-63

5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym – rezerwacja miejsca postojowego na wybranym Parkingu 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);

11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Dane adresowe:

Jerzy Lubczyk F.U.H. , PYRZOWICE UL. RÓWNOLEGŁA 3, 42-625 OŻAROWICE , NIP 645-213-43-63

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym https://www.parkingi-pyrzowice.pl i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. Liczba oferowanych Towarów jest ograniczona. Realizacja Zamówień odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

3. Informacje podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.   

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Wszystkie Towary oferowane na stronie Sklepu internetowego do sprzedaży są aktywne do wyczerpania miejsc. W przypadku parkingów ubezpieczonych paragon fiskalny lub faktura VAT stanowią dokument gwarancyjny.

6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony https://www.parkingi-pyrzowice.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:  

a. telefon, komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;  

b. dostęp do Internetu;  

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, Opera; 

d. aktywne konto e-mail.

8. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT z nami na stronie Sklepu internetowego. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

2. Zamieszczając treści na stronie Sklepu internetowego w postaci komentarzy Sprzedający udostępnia odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

3. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści.

4. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści: 

a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, 

b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. 

6. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej adres e-mail i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a. przelew za pośrednictwem systemu elektronicznego DOTPAY;

4. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

5. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy wiadomości e-mail,

6. Koszty poszczególnych rodzajów przesyłek widoczne są także w zakładce KOSZTY I SPOSÓB DOSTAWY.

V. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy paragonu lub faktury i płatności.

2. Należy podać prawidłową datę przyjazdu oraz wyjazdu z parkingu wraz z godzinami i ilością samochodów celem obliczenia dokładnej kwoty należności.

3. Należy kliknąć „zarezrwuj” aby przejść do formularza wypełniania danych omawianych w pkt 1.

4. W celu zakończenia składania Zamówienia, zaznaczenie przycisku „akceptuję regulamin” oraz „kupuję i płacę”.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Sprzedającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone Zamawiającemu e-mailem przez Sprzedającego. 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.    

7. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu internetowego. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  Sklep internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

8. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ: 

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. 

3. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

5. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia zapełnienia parkingów. Gdy Parking przestaje przyjmować klientów z racji braku wolnych miejsc, system blokuje możliwość rezerwacji danego parkingu.

6. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie rachunku i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Jerzy Lubczyk F.U.H. , PYRZOWICE UL. RÓWNOLEGŁA 3, 42-625 OŻAROWICE , NIP 645-213-43-63 biuro@parkingi-pyrzowice.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

VIII. REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając stosowne pismo drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej biuro@parkingi-pyrzowice.pl

 lub pisemnie na adres Sprzedającego: 

Jerzy Lubczyk F.U.H. , PYRZOWICE UL. RÓWNOLEGŁA 3, 42-625 OŻAROWICE , NIP 645-213-43-63

3. Zamawiający, wysyłający reklamację do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: 

– imię i nazwisko, 

– nr Zamówienia, 

– adres e-mail 

–  dokładnie opisanie wady Towaru

–  żądania reklamującego. 

Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,www.katowice.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. DANE OSOBOWE:

1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy..

X. INFORMACJA O COOKIES

1. Poprzez pliki COOKIES należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zwierające nazwę strony internetowje z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach COOKIES.

3. Pliki cookies przeznaczone śa do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) dopasowania zawartości strony interenetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

b) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektorniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5.Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej w tym w szczególności użytowników strony internetowej podelgająć wich własnej polityce prywatności.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w takie sposób, by blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Sczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

4.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Scroll to Top