Regulamin wewnętrzny serwisu

§1 Informacje podstawowe Wyszukiwarki

 

1.1. Niniejszym Firma Art Designer Damian Woś (dalej "Art Designer" oświadcza, iż jest właścicielem serwisu internetowego www.parkingi-pyrzowice.pl (dalej „Wyszukiwarka”). W ramach Serwisu Art Designer działa jako pośrednik w sprzedaży lub rezerwacji usług parkingowych, reklamy parkingów.

1.2. Serwis umożliwia rezerwację usług parkingowych lub otrzymanie informacji ogólnodostępnych o parkingu.

1.3. Sprzedaż lub rezerwacja usługi parkingowej jest dokonywana za pośrednictwem Serwisu www.parkingi-pyrzowice.pl lub po przekierowaniu na wybrany parking

1.4. Prezentowane na powyższych stronach internetowych materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

1.5. Wyszukiwarka chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

1.6. Reklamy, ogłoszenia, dane oraz ceny publikowane na stronie Wyszukiwarki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Art Designer nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie Serwisu.

§2 Zasady ogólne rezerwacji miejsc parkingowych i korzystania z wyszukiwarki

 

2.1. Skorzystanie z Wyszukiwarki jest równoznaczne z akceptacją, warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie w swoim imieniu i na swoją rzecz. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo i biorą pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych danych.

2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem nieprawdziwych danych oraz bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Dokonanie rezerwacji lub zakupu usługi parkingowej na terenie wybranego przez Państwa parkingu oznacza akceptację oferty przedmiotowego parkingu, jego ceny oraz regulaminu i lokalizacji.

2.5. W przypadku skorzystania przez Państwa z Wyszukiwarki i zarezerwowanie miejsca parkingowego na wybranym parkingu oraz uiszczeniu opłaty są Państwo w pełni odpowiedzialni za uzyskanie niezbędnych informacji przed przybyciem na wybrany przez Państwa parking - wszelkie odwołane rezerwacje, loty lub inne problemy wynikające z nieuzyskania przez Państwa prawidłowych informacji nie będą podlegały zwrotowi poniesionej opłaty.

2.6. W przypadku chęci skorzystania z postoju na parkingu pojazdem ponad gabarytowym muszą się Państwo upewnić, iż parking daje taką możliwość. Firma Art Designer nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie sprawdzenia przez Państwa dostępności usług dla pojazdów niespełniających warunków gabarytowych parkingu.

 

§3 Ochrona danych osobowych


3.1. Dane wprowadzone przez Państwa do Wyszukiwarki będą przetwarzane przez Art Designer zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
3.2. Art Designer przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do dokonania rezerwacji lub skorzystania i opłacenia usługi parkingowej w Państwa imieniu w przypadku skorzystania z formularza rezerwacji i opłat.
3.3. Wysyłając formularz rezerwacyjny i/lub dane wprowadzane do Wyszukiwarki bądź formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Art Designer swoich danych osobowych.
3.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności.
3.5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi przez Art Designer. W każdym momencie mogą Państwo edytować lub usunąć swoje dane.

§4 Dokonanie rezerwacji oraz płatność za usługi parkingowe


Zarezerwowanie miejsca parkingowego może odbyć się jedynie przez Internet (jeżeli dany parking udostępnia możliwość rezerwacji).
4.1. Korzystając z Wyszukiwarki określają Państwo parametry czasu i miejsca, w którym dokonują Państwo rezerwacji lub zakupu usługi parkingowej.
4.2. Następnie wybierają Państwo parking, który odpowiada Państwa wymaganiom, zapoznają się Państwo z jego szczegółowym opisem oraz regulaminem, lokalizacją, oraz ceną. Po czym dokonują Państwo rezerwacji, korzystając z formularza i wprowadzając wymagane dane.
4.3. W sytuacji dokonania przez Państwa rezerwacji bez uiszczania opłaty za pośrednictwem Wyszukiwarki, zobowiązani są Państwo do uiszczenia opłaty po przyjeździe na wybrany parking.
4.4. Rezerwując usługę parkingową na terenie wybranego przez Państwa parkingu, mają Państwo również możliwość dokonania zakupu usługi parkingowej poprzez wpłatę całości ceny usługi przed przyjazdem. Płatność za usługę parkingową przed przyjazdem mogą Państwo zrealizować następująco:

- zwykłym przelewem - w takiej sytuacji potwierdzenie zakupu usługi parkingowej otrzymają Państwo w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego - maksymalny czas oczekiwania to 2 (dwa) dni robocze chyba, że Państwa bank rozlicza płatności inaczej;

4.5. W przypadku nieotrzymania przez Państwa wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację lub zakup usługi parkingowej prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny bądź mailowy. 
4.6. W przypadku zmiany lub anulacji przez Państwa usługi parkingowej prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
4.7. Art Designer w szczególnych przypadkach może anulować rezerwację/sprzedaż usługi parkingowej, jeśli operator wybranego przez Państwa parkingu wykaże, że nie jest w stanie zrealizować usługi parkingowej. W takiej sytuacji za zgodą Klienta Art Designer znajdzie miejsca alternatywne o identycznym standardzie. W przypadku uiszczenia przez Państwa opłaty i rezygnację z oferty alternatywnej, opłata zostanie Państwu zwrócona.

4.8 W przypadku gdy skróca Państwo pobyt na Parkingu w trakcie korzystania z usług parkingu opłacona kwota nie zostanie zwrócona, ponieważ opłacają Państwo miejsce parkingowe i rezerwują je na określony w rezerwacji czas. Opłata jest korygowana tylko w przypadku zgłoszenia zmiany terminu najpóźniej w dniu przyjazdu na wybrany parking.


§5 Informacje o cenach


5.1. Ceny opłat parkingowych obejmują:
przechowanie pojazdu na ternie wybranego przez Państwa parkingu we wskazanym okresie z dokładnością do jednej godziny.

Opłaty dodatkowe wliczone w cenę podaną przy rezerwacji o ile nie zapisano inaczej w regulaminie parkingu:
- ochronę (parkingi strzeżone),
- dozór (parkingi dozorowane)
- dowóz na lotnisko i odbiór z lotniska,
- inne usługi podane w opisie lub regulaminie wybranego parkingu

§6 Odpowiedzialność


6.1. Art Designer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości i/lub niezgodności z prawdą treści wybranego parkingu, zdjęcia oraz lokalizację wskazaną w Wyszukiwarce. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą operatorzy i właściciele parkingów korzystających z możliwości rezerwacji w naszej Wyszukiwarce.
6.2. Art Designer odpowiada, wyłącznie za realizację dokonanej prawidłowo rezerwacji i/lub dokonanych opłat tylko poprzez Wyszukiwarkę.
6.3. Art Designer jest wyłącznie pośrednikiem w sprzedaży i rezerwacji usług parkingowych.

Art Designer nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na Parkingach pojazdy oraz mienie w nich pozostawione w okresie korzystania z usług parkingowych. Odpowiedzialność za przechowanie Państwa pojazdów oraz mienie w nich pozostawione ponosi operator i/lub właściciel parkingu z którego usług Państwo korzystają.
6.4. Ponadto Art Designer nie jest odpowiedzialna za błędy, zaniedbania oraz szkody wynikłe z działania lub zaniechania wybranego parkingu.
6.5. Art Designer nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej (awarie sprzętu, łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie energii, strajki, kataklizmy etc.)

6.6. Wszystkie zwroty będą dokonywane wciągu 14 dni od daty anulacji lub zmiany parkingu zgodnie z wybranym kanałem płatności (karta płatnicza lub przelew).
6.7  W przypadku zmiany godziny przyjazdu, które dokonywane są w terminie krótszym niż 24h (dwadzieścia cztery godziny) przed przyjazdem prosimy o kontakt w dniu przyjazdu bezpośrednio z wybranym parkingiem.
6.8. W przypadku, gdy zmiana parametrów usługi parkingowej powoduje zmianę ceny usługi, osoba dokonująca zmiany zobowiązana jest do uiszczenia różnicy w wysokości opłaty na terenie parkingu na miejscu lub przelewem na konto Art Designer przy płatnościach podczas rezerwacji.

§7 Postanowienia końcowe


7.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Art Designer rozstrzygane będą przez sądy powszechne, właściwe według siedziby Firmy Art Designer.
7.3. Korzystając z usług świadczonych przez Art Designer oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe. Tym samym akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.